Vi använder våra egna och tredjepartscookies för att se till att webbportalen och dess komplement fungerar korrekt, för att utföra navigeringsanalyser och för att visa multimedieinnehåll. Om du fortsätter att surfa accepterar du användningen av denna teknik. För mer information se vår förklaring om cookies. Läs mer

Anpassa
Avvisa alla
Acceptera

Nödvändig webbteknik och cookies gör vår webbplats tekniskt tillgänglig och användbar för dig. Detta gäller grundläggande basfunktioner som t.ex. navigering på webbplatsen, korrekt visning i din webbläsare eller begäran om ditt samtycke. Utan dessa webbtekniker och cookies fungerar inte vår webbplats

Vi vill ständigt förbättra våra webbplatsers användarvänlighet och prestanda. Därför använder vi analystekniker (inklusive cookies) som pseudonymt mäter och utvärderar vilka funktioner och innehåll på våra webbplatser som används, hur och hur ofta. På grundval av detta kan vi förbättra våra webbplatser för användarna.

Acceptera utvalda
Avvisa alla
Acceptera alla

Integritet och juridisk

ANVÄNDARVILLKOR

 

Välkommen till BYD:s Webbplats (“Webbplatsen”). När du använder Webbplatsen måste du godkänna dessa Användarvillkor. Vi ber dig att läsa Användarvillkoren noggrant innan du börjar använda Webbplatsen. Om du inte accepterar Användarvillkoren ber vi dig avstå från att använda Webbplatsen. Dessa Användarvillkor ska läsas tillsammans med Integritetspolicyn och Cookiepolicyn som gäller för Webbplatsen och som informerar dig hur vi samlar in och använder personuppgifter du tillhandahåller oss eller som vi samlar in.

 

INFORMATION OM OSS

BYD:s Webbplats (https://www.bydauto.se), administrerad av BYD Europe B.V., håller dig uppdaterad om BYD:s globala information, reklam avseende BYD:s produkter och tjänster och annat. Produkterna som visas av BYD på denna Webbplats är ämnade enbart för den svenska marknaden.

Vår företagsinformation är;

·  Fullständigt namn: BYD Europe B.V.

·  Adress: 's-Gravelandseweg 256, 3125 BK Schiedam, Nederländerna

·  Momsregistreringsnummer [NL807406545B01]

·  Registrerad i Nederländernas handelskammare KVK under nummer 80740654545 

·  Kontakta oss: E-postadress: info.SEauto@byd.com

 

DETALJER OM FORDONEN

All statistik och alla uppgifter avseende fordonen på Webbplatsen är mätta i en kontrollerad miljö i enlighet med gällande lagar. Mätningen är utförd på ett standardproduktionsfordon. I praktiken kan utförandet av fordonen påverkas av faktorer så som väderförhållanden, last, däcktryck, körbeteende, med mera.

 

PRISER

Vänligen notera att priserna som visas på vår Webbplats enbart är indikationer och utgör inte ett erbjudande för försäljningen av BYD:s produkter och tjänster. Priserna kan vara föremål för förändring beroende på faktorer så som den särskilda specifikationen för ett fordon.

 

 

 

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

Våra fordon, andra produkter och tjänster (tillsammans hänvisade till som “fordon”) är sålda i Europa genom godkända återförsäljare. Vänligen notera att medan sådana återförsäljare säljer BYD-fordon, agerar de inte som agenter för BYD. Dessa Användarvillkor appliceras inte på webbplatser som tillhandahålls av återförsäljare och vardera återförsäljares webbplats ska vara föremål för dess egna användarvillkor.

 

PROVKÖRNING

Du kan använda Webbplatsen för att förfråga en provkörning av ett fordon (våra fordon) som visas på Webbplatsen. Vänligen notera att inlämnandet av en förfrågan för en provkörning inte garanterar att du kommer att erbjudas en provkörning. Provkörningar är föremål för status, villkor samt tillgänglighet av fordon och återförsäljare. För mer information avseende bokning av en provkörning, vänligen kontakta oss eller någon av våra återförsäljare.

 

KAMPANJER

Från tid till annan kan vi ha kampanjer på Webbplatsen. När du önskar ta del av en sådan kampanj, vänligen säkerställ att du först tar del av villkoren för kampanjen eftersom dessa gäller för varje bidrag som du skickar in.

 

REGLER FÖR ANVÄNDANDET AV WEBBPLATSEN

 

Användaren samtycker till att använda Webbplatsen på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lag, dessa Användarvillkor samt andra villkor, regleringar och instruktioner som kan vara gällande.

 

Tillgång till Webbplatsen för olagliga eller otillåtna ändamål är inte tillåten och är följaktligen användarens ansvar. I synnerhet, men inte uteslutande, är det förbjudet att:

 

· Använda innehållet på Webbplatsen för ändamål som strider mot lag, god tro, moral och allmän ordning.

· Använda Webbplatsen på ett sätt som kan föranleda skada eller förändringar I driften av BYD:s eller tredje parters utrustning och servrar.

· Använda Webbplatsen för att installera eller överföra något virus eller andra skadliga program.

· Överträda, eller försöka överträda, säkerhets- eller autentiseringsåtgärder på Webbplatsen eller något nätverk kopplat till Webbplatsen, eller säkerhets- eller skyddsåtgärder som är del av innehållet som erbjuds på Webbplatsen.

Om användaren bryter mot någon av de ovan nämnda skyldigheterna kan detta leda till att BYD vidtar lämpliga åtgärder som skyddas av lag och för utförandet av dess rättigheter och skyldigheter.

 

Om användaren finner information eller innehåll på Webbplatsen som kan vara olämpligt, i strid med gällande bestämmelser eller i strid med de villkor som anges på Webbplatsen, vänligen informera BYD omgående via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”Information om oss”.

 

Användaren är däremot ansvarig för att den information som lämnas till BYD via Webbplatsen är sann och korrekt. Användaren är därför ansvarig för att alla uppgifter som han/hon lämnar är korrekta och att den information som lämnats, på ett lämpligt sätt, hålls uppdaterad så att den motsvarar hans/hennes verkliga situation. Användaren är ansvarig för all falsk eller felaktig information som lämnats och för alla eventuella skadors som orsakas BYD eller tredje parter.

 

INDUSTRIELL OCH IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

Allt material på denna Webbplats (så som text, fotografier, grafik, teknik, programvara, länkar, audiovisuellt eller ljudinnehåll, grafisk design, källkod, med mera) skyddas av upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar i varje land. BYD:s immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, varumärkesrättigheter och patenträttigheter) kommer att förbli BYD:s exklusiva egendom. Med undantag för personlig, icke-kommersiell intern användning är det förbjudet att använda materialet (inklusive men inte begränsat till att kopiera, modifiera, reproducera helt eller delvis och ladda upp) utan föregående skriftligt samtycke från BYD.

 

Det är även förbjudet att ta bort eller manipulera upphovsrättsangivelser eller andra uppgifter som identifierar rättighetsinnehavaren till innehållet som användaren hittar på Webbplatsen, såväl som de tekniska skyddsanordningarna, digitala fingeravtrycken, eller andra skyddsmekanismer eller information som ingår i det innehåll som erbjuds på Webbplatsen.

 

VARUMÄRKE

Varumärket, logotyper, bilder och tjänstebeskrivningar på denna Webbplats ägs av BYD. De får inte användas, laddas ner, kopieras eller distribueras på något sätt utan föregående skriftligt samtycke från BYD.

 

HYPERLÄNKAR

Vår webbplats kan innehålla hyperlänkar till andra helt oberoende webbplatser. BYD garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller äktheten av den information som finns på sådana hyperlänkar eller andra webbplatser. De risker som är förknippade med att besöka sådana länkade webbplatser är helt och hållet användarens eget ansvar.

 

LÄNKAR TILL BYD:S KANAL PÅ ANDRA PLATTFORMAR OCH SOCIALA NÄTVERK

BYD tillgängliggör för användarna, genom olika verktyg och applikationer, länkverktyg som gör det möjligt för användarna att få tillgång till de kanaler och sidor på Webbplatsen som BYD upprätthåller på olika plattformar och sociala nätverk som tillhör och/eller förvaltas av tredje part (till exempel Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin osv.). Förekomsten av dessa länkar på Webbplatsen har enbart till syfte att ge användarna tillgång till dessa kanaler på de olika plattformarna och sociala nätverken. Tillhandahållandet av dessa applikationer innebär inte att det finns någon relation mellan BYD och ägaren, tillverkaren eller distributören av den länkade plattformen och inte heller att BYD accepterar eller godkänner dess innehåll och/eller tjänster, eftersom ägaren, tillverkaren eller distributören är ensam ansvarig för dem.

 

Om BYD delar uppgifter med Facebook genom omdirigering, Twitter eller något annat socialt nätverk som kan komma att inkorporeras i framtiden som utgör privat information om dess användare, är det enda syftet med datadelningen det syfte som fastställs i dessa Användarvillkor och i Webbplatsens Integritetspolicy. I denna mening kommer all information som användaren själv vill lämna till dessa plattformar att ske på eget ansvar, BYD ingriper inte i denna process.

 

Användningen av dessa applikationer kan kräva identifiering och autentisering av användaren (inloggning/lösenord) på motsvarande plattformar, helt utanför Webbplatsen och utanför BYD:s kontroll. Genom att besöka sådana externa nätverk får användaren tillgång till en miljö som inte kontrolleras av BYD, och BYD åtar sig inget ansvar för säkerhetsinställningarna i sådana miljöer.

 

Eftersom BYD inte har någon kontroll över det innehåll som finns på sådana kanaler, bekräftar och godkänner du att BYD inte tar ansvar för det innehåll eller de tjänster som du kan få tillgång till på sådana webbplatser, eller för innehåll, produkter, tjänster, reklam eller annat material som finns på sådana webbplatser. Av denna anledning måste användaren vara ytterst försiktig i utvärderingen och användningen av den information, det innehåll och de tjänster som finns tillgängliga på de länkade kanalerna, och på den information från användaren eller tredje part som han/hon vill dela med sig av på dessa kanaler.

 

INGEN UTFÄSTELSE ELLER GARANTI FÖR NOGGRANNHET

BYD gör sitt yttersta för att tillhandahålla korrekt information, men riktigheten av informationen på denna webbplats kan inte garanteras.

 

FRISKRIVNINGAR

BYD friskriver sig uttryckligen från allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av, eller som på något sätt är relaterade till, din tillgång till eller användning av BYD:s Webbplats, inklusive, men inte begränsat till, förlust eller skada som orsakas av datavirus eller av användningen av informationen på BYD:s Webbplats. Ovan nämnda friskrivning ska inte gälla i händelse av BYD:s grova vårdslöshet eller uppsåtliga handlande eller vid kroppsskada eller dödsfall som orsakats av BYD.

 

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa användarvillkor regleras av svensk lag, med undantag för dess bestämmelser om lagkonflikter. Alla tvister som rör eller är relaterade till dessa användarvillkor ska hänskjutas till svensk allmän domstol, men om du är en konsument som är bosatt i Europeiska unionen kan du göra anspråk hos domstolarna i det land där du är bosatt.

 

ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan, helt eller delvis, av följande skäl: (i) för att förbättra tillgången till och användningen av Webbplatsen, inklusive att lägga till nya funktioner, (ii) om det är nödvändigt för att anpassa Webbplatsen till ändrade rättsliga krav, (iii) för att anpassa Webbplatsen till ett ökat antal användare och/eller (iv) för att förbättra säkerheten. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida och träder i kraft så snart de publiceras. Genom att besöka och använda Webbplatsen efter att Användarvillkoren har ändrats godkänner du att vara bunden av de uppdaterade Användarvillkoren.

Senast uppdaterad: 23 Mai, 2023